Giatec Scientific Inc

Бетон хийцийн мэдрэгч, зайнаас мэдээлэл дамжуулагч.

smartrock-wireless-maturity-sensor1

Бетон хийцийн бат бөх, бэхжилт, боловсролт, чийгшилт, температур зэргийг цутгалт хийсэн өдрөөс эхлэн гурван сарын хугацаанд маш нарийвчлалтай 30 минут тутам хэмжилт хийн Bluetooth холболт ашиглан гар утас болон Tablet руу мэдээлэлийг дамжуулах ба гар утас дээр суулгасан программ нь мэдээлийг боловсруулан иж бүрэн, нарийвчилсан тоон үзүүлэлтийг өгөх болно.